REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TRUSTED ECONOMY FORUM

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Serwis i został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Serwis działa pod adresem: trustedeconomyforum.com i prowadzony jest przez OBSERWATORIUM.BIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. A. Mickiewicza 10, 60-836 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000546490, NIP: 7792428710, REGON: 360917490. Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: trustedeconomyforum.com, poczty elektronicznej: contact@trustedeconomyforum.com lub w formie pisemnej pod adresem siedziby Serwisu.

§1.
Definicje

Serwis – OBSERWATORIUM.BIZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 10, 60-836 Poznań;

Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Webinarze lub Konferencji organizowanej przez Serwis;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

Konsument – osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która nabywa usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;

Konferencja – wydarzenie odbywające się w dacie i miejscu wskazanym w Serwisie, składające się z części konferencyjnej a także – jeżeli wynika to z treści Serwisu – z warsztatów. Udział w wydarzeniu jest możliwy po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty na zasadach opisanych w regulaminie;

Webinar – szkolenie internetowe organizowane przez Serwis dla Uczestników, przy wykorzystaniu wybranej przez serwis aplikacji webinarowej. Udział w wydarzeniu jest możliwy po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty na zasadach opisanych w regulaminie;

§2.
Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis udostępnia nieodpłatnie treści w nim zawarte, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. Użytkownik może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Użytkownika Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika (np. przepełniona skrzynka e-mailowa).

§3.
Złożenie zamówienia na usługę Webinaru lub Konferencji

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację poprzez złożenie oświadczenia – zaznaczenie właściwego okienka check-box. Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego usług oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Serwisu i jego partnerów biznesowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne

 2. Rejestracja na wydarzenie realizowana jest przez formularz rejestracyjny w systemie on – line dostępny przez Serwis. Liczba miejsc na Webinar lub Konferencję może być ograniczona.

 1. Płatność za usługę odbywa się poprzez elektroniczny przelew środków wg danych wskazanych przez Serwis. Serwis dopuszcza możliwość organizowania promocji oraz rabatów związanych z opłatą za uczestnictwo w Webinarze lub Konferencji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Webinarze lub Konferencji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§ 4.
Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Webinarze lub Konferencji

 1.  Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu oraz właściwe oprogramowanie, w tym przeglądarka internetowa.

 1. Serwis może zapewnić możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu.

 1.  Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

 1.  Serwis może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Webinaru lub Konferencji.

 1.  Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Webinaru lub Konferencji lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.

 1.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Webinarze lub Konferencji, w tym w szczególności:

a) błędne podane danych kontaktowych,

b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,

c) nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

§ 5.
Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację związaną z realizacją usługi przez Serwis. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres contact@trustedeconomyforum.com lub pisemnej na adres siedziby Serwisu.
 1. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącej podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 1.  Serwis rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6.
Odstąpienie od Umowy. Konsumenci

 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.
 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 1. Konsument odstępuje od umowy, składając Serwisowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta opłaty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w przypadku których Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu usługi przez Serwis utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Informacje Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

Serwis informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 7.
Własność intelektualna

 1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści w   ramach Webinaru lub Konferencji przez okres ich trwania. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinaru lub Konferencji ani materiałów z Webinaru (Konferencji), ani udostępniania tych treści osobom trzecim.

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Webinaru lub Konferencji, bez pisemnej zgody Serwis.

§ 8.
Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia podczas trwania Webinaru lub Konferencji.

 1.  Serwis zastrzega, że treści przekazane podczas Webinaru lub Konferencji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być uznane za profesjonalne doradztwo. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach pozyskanych przez Uczestnika podczas Webinaru (Konferencji);

b) za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu Webinaru (Konferencji);

§ 9.
Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 RODO, Serwis informuje, jak niżej:

a) Administratorem danych osobowych jest OBSERWATORIUM.BIZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 10, 60-836 Poznań, właściciel Serwisu.

b) W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kontaktować się poprzez e-mail: contact@trustedeconomyforum.com albo przesyłając zapytanie na adres Serwisu. Serwis pozyskał dane osobowe Użytkownika na skutek wypełnienia przez niego formularza lub w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, wyrażoną przez Użytkownika w sposób wyraźny i dobrowolny.

c) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

▪ umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania płatności;

▪ rozwiązywania problemów technicznych;

▪ obsługi reklamacji;

▪ obsługi zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy;

▪ podatkowym i rachunkowym w związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

▪ prowadzenia wobec Użytkownika działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody;

▪ zapewnienia obsługi usług płatniczych;

▪ organizacji akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział za jego uprzednią zgodą;

▪ zapisywania danych w plikach cookies – za uprzednią zgodą Użytkownika;

d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem trustedeconomyforum.com lub za pomocą poczty elektronicznej – contact@trustedeconomyforum.com

e) Podanie danych jest dobrowolne, jednak w sytuacji, gdy Użytkownik nie poda danych osobowych, Serwis nie będzie w stanie świadczyć usługi;

f) Serwis gwarantuje przestrzeganie praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

g) Z uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może skorzystać, jeżeli:

▪ w odniesieniu do żądania sprostowania danych Użytkownik zauważy, iż dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

▪ w odniesieniu do żądania usunięcia danych, kiedy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; Użytkownik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych; Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

▪ w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy: dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby zostały usunięte; dane Użytkownika nie będą potrzebne Serwisowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Serwisu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

▪ w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, kiedy: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Użytkownikiem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

h) Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

i) Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

j) Serwis przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

▪ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

▪ statystycznych i archiwizacyjnych,

▪ marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1.  Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Serwis poinformuje na stronie internetowej co najmniej 3 dni przed wejściem zmian w życie

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Serwis i Uczestnik będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.