REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTARCZANIA NEWSLETTERA TRUSTED ECONOMY FORUM

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostarczania Newslettera i został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

§1.
Definicje

Usługodawca – OBSERWATORIUM.BIZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 10, 60-836 Poznań;

Subskrybent – osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera;

Konsument – Subskrybent, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która nabywa usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Newsletter – zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierający treści informacyjne, promocyjne i/lub reklamowe Usługodawcy i/lub innych usług, w szczególności informacje handlowe;

Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych;

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem: www.trustedeconomyforum.com

Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony;

§2.
Wymagania techniczne

 1. W celu otrzymywania Newslettera konieczne jest spełnienie przez Subskrybenta następujących wymagań:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge,),

e) posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

§3.
Umowa o dostarczanie Newslettera

1. Zawarcie Umowy o dostarczanie Newslettera, wymaga wykonania następujących czynności przez
Subskrybenta:

a) wejścia na stronę internetową Serwisu;

b) wpisania w dedykowanym formularzu swojego imienia i adresu email,

c) zaakceptowania niniejszego Regulaminu przy użyciu okienka check-box;,

2. Z chwilą potwierdzenia zamówienia Newslettera zostaje zawarta pomiędzy Subskrybentem a Usługodawcą Umowa o dostarczanie Newslettera.

3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Usługodawca informuje Subskrybenta, a Subskrybent, zawierając Umowę o dostarczaniu Newslettera,
przyjmuje do wiadomości, że częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.

5. Newsletter jest dostarczany drogą elektroniczną, na adres email podany przez Subskrybenta.

§4.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera

 1. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Subskrybent będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy o dostarczanie Newsletteru bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 3. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera wymaga złożenia przez Subskrybenta stosownego oświadczenia.

 4. Wypowiedzenie Umowy o dostarczenie Newslettera może nastąpić poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest z każdym Newsletterem;

§5.
Prawa autorskie

 1. Z chwilą dostarczenia Subskrybentowi Newslettera, Usługodawca udziela Subskrybentowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści cyfrowych w postaci Newslettera, na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

 3. W ramach udzielonej licencji, Subskrybent ma prawo korzystać z treści cyfrowych zawartych w Newsletterze wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  a) zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Subskrybenta;
  b) odtwarzanie i przeglądanie;
  c) zwielokrotnianie wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Subskrybenta.

 4. Subskrybentowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji.

§6.
Reklamacje

 1. Subskrybenci mają prawo wniesienia reklamacji w przypadku niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.

 1. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§7.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca. Pozostałe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się pod adresem: contact@trustedeconomyforum.com

§8.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje na stronie internetowej co najmniej 3 dni przed wejściem zmian w życie

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.